Systém řízení a struktura

Celková firemní strategie si klade za cíl naprostou spokojenost zákazníka se všemi výrobky a službami naší firmy, jejich neustálé zkvalitňování a zlepšování funkce QMS, výkonnosti výrobního personálu a odpovědnosti všech zaměstnanců za vykonanou práci. Ve společnosti se pracuje na zlepšení postupu pro řízení záznamů, pro zaznamenání skutečného stavu produktů, činností nebo procesů a jako důkaz k prokazování shody se specifikovanými požadavky při výrobě, konkrétní zakázce.

Požadavek na identifikaci a sledvatelnost záznamů je zajištěn ukládáním záznamů převážně v pořadačích na pracovištích jejich vzniku. Záznamy ve formě datových souborů jsou ukládány v příslušných adresářích nebo datových nosičích a chráněny v souladu se zásadami pro řízení a ochranu digitálních dat. Vhodné záznamy jsou vedením společnosti využívány pro vyhodnocovací, analytickou a rozborovou činnost, jejímž výsledkem jsou informace a podklady pro stanovování a přijímání opatření k nápravě a preventivních opatření. V případech smluvního ujednání je zákazníkovy umožněn přístup nebo předání příslušných, jednoznačně identifikovaných záznamů.

Zaměření na zákazníka

DílnaJe realizováno osobním kontaktem vedení s klíčovými zákazníky. Technolog komunikuje se zástupci zákazníků při technických změnách. Při navrhování technologie výroby zákazníkem objednaných dílů komunikují technologové naší firmy se zákazníky, konstruktéry - autory výkresů dílů, jejichž polotovary budou vyrobeny. Podle jednotlivých pracovních zařazení jsou činnosti při komunikaci se zákazníkem prováděny pracovníky v pracovních funkcích, podle charakteru zakázky, zákazníka, stavu rozpracovanosti zakázky a typu výrobků (lisování - sériová výroba, opracování dílů, plasty, svařence) pro maximální využití získaných informací o zákaznících a jejich potřebách a očekáváních.

Technickým servisem - konzultacemi při obchodních kontaktech a přezkoumání objednávek zajišťuje vedení firmy rozšiřování znalostí konstruktérů a technologů firem zákazníků o možnostech technologie výroby (vztah: cena - rozměrová a tvarová přesnost - kapacitní možnosti naší firmy) pro konkrétní zakázku, popř. sérii výrobků. Přesnou a včasnou komunikaci se zákazníkem v oblasti technologických možností naší výroby zajišťují odpovědní zaměstnanci potřeby a očekávání zákazníků kladené na výrobky dodávané naší firmou.

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka je hodnocena podílem opakovatelnosti zákazníků. Kladné výsledky hodnocení spokojenosti jsou vždy projevem spokojenosti se vztahem kvalita - cena - termín dodání výrobků dodávaných naší firmou. Pro uspokojení termínových požadavků zákazníků jsou používány mimořádné (noční, dny pracovního klidu, svátky) směny. Hodnocení spokojenosti v oboru dodávek výrobků - polotovarů pro strojírenství písemnými dotazníky, nebo telefonickým dotazováním není v současné době používáno.

Spokojenost zákazníka je podporována platebními podmínkami naší firmy a dopravou výrobků na místo dodání podle objednávky zákazníka. Spokojenost našich zákazníků je podporována širokou technologickou nabídkou v oboru lehkého strojírenství s možností jak v zakázkové individuální výrobě, tak i v sériové výrobě.

Odpovědnost, pravomoci, komunikace, jakost...

Plánování jakosti navazuje na základní dokumenty, které charakterizují konkrétní zakázku a tedy představu o naplnění požadavků zákazníků při konkrétní zakázce. Organizačně je společnost rozdělena na přípravu výroby - TPV a výrobu - výrobní směny. Vztahy mezi pracovní činností obou částí (TPV a výroby) při zpracování objednávky, jsou v základním rozsahu rozděleny okamžikem předání připravené zakázky do výroby.

Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, kteří vykonávají a ověřují činnosti vztahující se k jakosti, jsou specifikovány v pracovních smlouvách a na ně navazujících popisech pracovních míst. Komunikace je vzhledem k současnému rozsahu firmy přímá, osobní s využitím základních záznamů o prováděných procesech výroby.

Komunikace je rozdělena do těchto linií
- organizační při řízení vnitřních zdrojů a QMS
- obchodní při přezkoumávání objednávky se zákazníkem a dodatavateli
- zakázková - technická při technologické přípravě výroby na dílně
- záznamová při kontrole a předávání hotových výrobků zákazníkům
Pro standardní zakázky odpovídá za přenos údajů z objednávky a přiložených výkresů do výrobního plánu - technologického postupu technolog.

Vedení firmy na základě získaných informací a zpráv stanovuje zodpovědné zaměstnance za realizaci úkolů pro zlepšování QMS a provádí rozbor skutečného zajištění zdrojů pro realizaci schválených opatření.

Management zdrojů

Základním zdrojem pro naplnění požadavků našich záazníků je zakázkový systém - přezkoumání objednávek a plánování výroby. Technolog a mistr směny na lisovně mají rozděleny jednotlivé činnosti při přípravě a řízení výroby. Pomocí hodnocení využití strojů při výrobní směně hodnotí vedení firmy kapacitní možnosti výroby a návazně potřeby rozšíření a obnovy strojního parku.

Objednáváním materiálu pro výrobu u prověřovaných dodavatelů vytváříme podmínky pro udržení neustálé schopnosti rychlého dodání výrobků našim zákazníkům. Funkcí TPV řešíme včasné určení zdrojů pro výrobu zákazníkem poptávaného nebo objednávaného výrobku. Odpovídající finanční zajištění všech investic je zásadním požadavkem vedení naší firmy před jejich uvolněním k realizaci.

Vedení zaměstnanců k jakosti, tedy stavu dodávaných výrobků v souladu s požadavky zákazníků a s ohledem na další zpracování a použití. Zároveň využíváme odborné znalosti zaměstnanců k prosazování a zdokonalování jakosti produkce naší firmy.

Příprava zaměstnanců pro konkrétní pracovní dovednosti je řízena podle aktuální potřeby a rozhodnutí vedení. Základní organizační odpovědnost pro řízení výcviku pracovníků je na vedení společnosti. Část základního školení BOZP a způsobilost pracovníků dle předpisů pro obsluhu strojů a manipulaci s břemeny zajišťuje prostřednictvím externích školitelů vedení. Výcvik v jednotlivých profesních dovednostech a budování povědomí o podílu každého zaměstnance na jakosti produkce je součásti firemního klimatu.

Infrastruktura

Pro práci technologa je základním vybavením technická knihovna, popř. PC pracoviště vedení společnosti. Pro mistra výroby je k dispozici pracoviště s odpovídajícím vybavením technickými normami, měřícími a komunikačními prostředky.

Samostatnou položkou je technická knihovna, kterou představují katalogy dodavatelů, technické normy pro jakosti materiálů - materiálové lišty a ostatní normy pro strojírenství, které jsou relevantní oboru činnosti firmy.

V praxi nejpotřebnějším informačním dokumentem jsou zakázkové listy a průvodky. Vedením prosazovanou prioritou v péči o vybavení firmy a jejích zaměstnanců je investice do zvýšení výkonu strojů - lisů a celkově dílny a souvisejících prostor.

Samozřejmostí je motivace zaměstnanců k práci se stroji a zařízeními v bezvadném technickém stavu. Profesionální kontakt s dodavateli materiálů a služeb (stroje, náhradní díly, doprava, servisní údržba a opravy, ap.) je v současnosti postaven na dlouhodobé spolupráci s respektováním oboustranných potřeb a možností.

Pracoviště a pracovní prostředí

Zákonné požadavky kladené na bezpečnost, zdraví a hygienu pracovního prostředí jsou na našich pracovištích splněny. Kancelářské, výrobní a skladové prostory jsou zkolaudovány v této kategiorizaci - lehká strojní výroba. Podle požadavků předmětné legislativy si naše firma externě zajišťuje určené činnosti (revize zdvihadel, elektro, plynu, tlakových nádob hasicí přístroje apod.)

Při každodenní práci jsou mistrem kontrolovány aktuální podmínky na pracovištích. Podmínky pro skladování z hlediska vlivu prostředí na produkt jsou kontrolovány průběžně personálem, zejména ukládání a průhyb tenkých plechů. Interní servis pro zaměstnance zahrnuje především osobní a ochranné pomůcky předepsané závaznými předpisy.

Při skladbě pracovních směn - týmů respektujeme hodnocení pracovníků mistrem výroby a dosahované pracovní výkony v minulých měsících, odbornou zručnost a praxi, zejména u samostatných obsluh strojů pro odpolední směny.

Realizace výrobku

Účelem je zajistit dodávání výrobků podle objednávek zákazníků. Řízení činnosti pracovníků výrobních a skladových pracovišť a všech ostatních zúčastěných zaměstnanců organizace je podřízeno maximálnímu tlaku na jakost produkce při realizaci každé výrobní zakázky.

Prováděné činnosti při výrobě, kontrole a dodávání výrobků jsou uvedeny v technologických - pracovních postupech, které obsahují všechny činnosti, nutné pro splnění definovaných požadavků zákazníka na výrobek podle objednávky. Postupy obsahují technické, kontrolní a zkušební činnosti v časovém sledu.

Identifikace požadavků zákazníka

Objednávky výrobků jsou doplněny výkresem, nebo náčrtkem tvaru, pokud se nejedná o základní geometrické tvary, které jsou popsány v textu objednávky. Pokud je identifikace - rozměry, tloušťka a jakost materiálu kompletní, není další komunikace se zákazníkem nutná.

V případech nejasných, nekompletních a nejednoznačných objednávek komunikuje technolog, nebo popř. přímo vedení společnosti se zástupcem zákazníka pro technická jednání na objednávce uvedeným. Závazné změny objednávaných výrobků potvrzuje zákazník písemně, faxem, nebo e-mailem.

Řídíci činnost při konzultacích se zákazníkem, jejímž cílem je zajišťování jakosti ve všech fázích obchodní činnosti (obchodní jednání, cenové nabídky, vyřizování reklamací), přísluší vedení firmy a příp. technologovi výroby.

Přezkoumání požadavků na výrobek

Každý výrobek odpovídá po rozměrové stránce ustanovením platných norem ČSN, popř. ostatním normám zákazníkem v objednávce a/nebo smlouvě výslovně uvedeným. Jednoznačnost požadavků zákazníka na objednávaný výrobek je základním předpokladem jejich splnění. V procesu přezkoumání jednotlivých objednávek a obchodních smluv je vedením hodnocena možnost firmy splnit veškeré závazky ze smlouvy plynoucí v souladu se zavedeným systémem výroby a k plné spokojenosti zákazníka.

Neuznaná reklamace zákazníka je v mnohých případech projevem nižší odbornosti objednavatele, ale zároveň důkazem pouze povrchního přezkoumání objednávky naším zaměstnancem. Těmto případům se snažíme vyhnout komunikací s novými zákazníky, technology strojírenských a montážních (př. automobilový průmysl).

V roce 2005 vytvořilo Studio Holec a Jiří Pižl. PK Tender, a.s., všechna práva vyhrazena.