Zakázkové schéma
Proces nákupu

Odpovědnost za řízení nákupu materiálů zpracovávaných naší firmou má vedení firmy. Pracovníci provádějící nákup odpovídají za přezkoumání všech odesílaných objednávek na dodávky výrobků a kontrolu přenosu údajů v záznamech z výroby do objednávky popř. jiných ekvivalentních dokumentů a záznamů vč. podkladů pro účetnictví.

Pro zajištění shody všech nakupovaných vstupních materiálů, výrobků a objednávaných služeb se specifikovanými požadavky zákazníka na dodávaný výrobek, jsou při nakupování - objednávání prováděny kontroly údajů v objednávce technologem a mistrem výroby.

Informace pro nákup jsou získávány od mistra výroby a technologa. Údaje jsou korigovány podle aktuálního stavu zásob materiálu na skladě. V oboru přesných výrobků jsou předmětem dodávek pásy, nebo celé tabule plechů (převážně ocel), raznice pro stroje a náhradní díly pro stroje a zařízení na dílně. Vstupní kontrola je prováděna u tabulí v parametrech:

- značení jakosti materiálu, popř. i čísla tavby u atestovaných plechů
- koroze povrchu tabule
- ostatní povrchové vady
- deformace tabulí, poškození hran

Jakost nakupovaných materiálů je dokládána jeich výrobcem a návazně dodavatelem - velkoobchod s hutním materiálem. Ověřují se tedy pouze viditelné vady a poškození, identifikační znaky dodávek (značení tabulí) a dodané množství.
Druh a rozsah dohledu stanoveného naší firmou pro konkrétního dodavatele je dán významem dodávek z hlediska jejího vlivu na spokojenost našich zákazníků a jakost výrobků, vč. vad které se projeví až při dalším opracování u zákazníka.

Výroba a poskytování služeb

Je prováděno v linii vedení firmy - mistr výroby - technolog. Řazení zakázek a výrobních sestav na jednotlivé stroje provádí mistr podle pokynů a údajů na průvodkách od TPV. Jeho úkolem je i sledování skladových zásob.

Odborné řízení personálu na dílně je prováděno mistrem a seřizovačem pro obsluhy strojů. Postupné zacvičení nových zaměstnanců je zajištěno zařazováním nově přijatých pracovníků do směn společně se zkušenými pracovníky. Součástí úvodního zaškolení je i seznámení pracovníků s organizací skladování materiálů a výrobků na dílně a zásadami identifikace a sledovatelnosti materiálů, výrobků a mezioperačních polotovarů.

Informace pro personál na dílně nutné pro zpracování a označování výrobků jsou uvedeny v průvodce, která provází výrobky až do expedice. Údaje na průvodce popisují zejména: výrobu a značení výrobků, úpravu pro obrobení, lisování, nebo pokyny pro balení, konzervaci a skládání do přepravek.

Pro uvolňování výrobků k dalším operacím, nebo předání zákazníkovy je prováděna rozměrová kontrola výrobků. Pokud je chyba v technologii, obsluha zastaví stroj a vyzve technologa a seřizovače k opravě, nebo seřízení stroje.

Validace procesů

Parametry výrobků požadované zákazníkem jsou měřitelné a kontrolovatelné - prokazatelné po výrobním procesu. Jediným zpětně obtížně prokazatelným parametrem je identifikace výrobků k materiálovému atestu - číslem tavby, pokud je toto číslo na výrobku po dodání zákazníkovy v průběhu dalšího opracování u zákazníka odstraněno. Normy pro výrobu pevnostních dílů strojírenských konstrukcí a zákazníkem určených výrobků řeší přenášení značek na jednotlivé části zařízení a jejich zachování v průběhu jejich provozu.

Validace procesů je prováděna ve dvou případech:
- při ověření výroby u složitého tvaru výrobku - výlisku
- po opravách, seřízení a výměnách dílů lisů a raznic

Technologem je ověřeno splnění předpokládaných rozměrových a výkonových (časových) parametrů procesu u nastaveného stroje.

Identifikace a sledovatelnost

Identifikace nakupovaných výrobků je zajištěna standardním značením zakázkovým číslem a heslem - zkráceným názvem subjektu zákazníka. Materiály a výrobky jsou jednoznačně a nezaměnitelně identifikovány podle technologické dokumentace, specifikací, čísel zakázek nebo smluv či jiných dokumentů takto:

 • při příjmu, skladování nebo uložení a výdeji se materiály a výrobky identifikují podle druhu dodávky a data příjmu
 • materiál pro výrobu je jednoznačně identifikován uložením do značených prostor na dílně - skladová část
 • při zpracování materiálů je jednoznačná identiikace dána názvem a typem materiálu, popř. barvou, chem. složením, atestem

Materiál ve skladech, který není určen k přímému zabudování do produkce, je jednoznačně identifikován uložením na určených, označených místech, aby nemohlo dojít k jeho záměně s materiály určenými pro realizaci konkrétních výrobků - zakázek. Zpětná sledovatelnost zakázek a personálu při výrobě je zajišťována:

- zápisem v průvodce
- zakreslením stanovených identifikačních znaků a symbolů do výkresu

O sledovatelnosti zakázek a personálu jsou pořizovány a udržovány záznamy umožňující zpětně dokumentovat dostatečnou identifikaci vhodnými prostředky od příjmu, skladování a v průběhu všech etap realizace zpracování.

Majetek zákazníka, ochrana výrobku

Je zpracován v případech dodání výrobků zákazníkem. Jedná se zejména o materiály vyšších jakostí a mechanicko-pevnostních parametrů, nebo se specifickým materiálovým atestem (př. pro užití v potravinářském zařízení). Při převzetí je mistrem výroby kontrolováno množství, značení a zjevné poškození materiálů. Pokud je zákazníkem požadováno potvrzení dodacího listu, nebo jiného ekvivalentního dokumentu, potvrdí převzetí mistr na dílně. Při manipulaci a skladování výrobků dodaných zákazníkem je vzhledem k jejich vizuální odlišnosti jejich rozlišení snadné.

V průběhu zpracování a skladování je základní ochrana polotovarů a výrobků zaměřena na tyto základní požadavky:

- ochrana proti korozi
- ochrana proti mechanickému poškození (zejména tenké materiály).
- ochrana proti ztrátě identifikace
- ochrana proti krádeži

Ochrana je zabezpečena skladováním ve skladu a úložném sektoru haly výroby, odděleným skladováním tenkých a tlustých materiálů.

Měření, analýza, zlepšování

Základním měřením při výrobě výrobků je rozměrové měření. Probíhá při vyrobení prvního kusu, pro ověření správnosti postupu technologie, nastavení stroje - lisu a následně při mezioperačních měřeních a po výrobě celé dávky závěrečnou rozměrovou kontrolou mistrem určeného počtu - vzorku výrobků.

Jsou monitorovány výkonové a jakostní parametry procesů:
 • přezkoumání objednávky - rychlost technického zhodnocení náročnosti výrobků, kontrola rozměrů na výkresu, náčrtku od zákazníka
 • nákup - rychlost zajištění pro objednané výrobky, vč. požadovaných materiálových atestů
 • plánování výroby - využití sloučení více zakázek do jednoho výrobního plánu
 • technolog - rychlost vypracování postupu
 • značení na dílně - ztráta identifikace, rychlost vyhledání materiálu a výrobků
 • manipulace - materiály a výrobky na dílně, příprava uspořádání výrobků před expedicí, vč. dodacího listu
Jsou monitorovány a měřeny kvalitativní parametry materiálů a výrobků
 • rozměry výrobků - dodržení tolerancí, zejména záporných odchylek
 • značení materiálů od dodavatele - výrobce
 • povrchové vady - nakupovaný materiál i výrobky v mezioperačních zkouškách i plochy vytvořené obráběním
 • vady rovinnosti a tvaru výrobků - pro tenké materiály
Řízení neshody a analýza údajů

Neshoda může být zjištěna kterýmkoliv zaměstnancem při zpracování zakázky a výrobků, při pracovních činnostech, které zaměstnanec vykonává podle pracovní smlouvy.

Neshody jsou nejčastěji zjištěny při těchto činnostech:
 • kontrola velikosti, kótování a tvaru objednávaných výrobků podle výkresů a náčrtů, nebo výrobků dodaných zákazníkem
 • kontrola povrchu, značení a deformací výrobků při vstupní kontrole, nebo po založení do lisu a na upínací přípravky
 • rozměrová kontrola výrobků podle výkresu v režimu pátý, desátý, dvacátý, padesátý, stý, dvoustý kus atd.
 • kontrola počtu kusů a značení před uložením a označením dokončených výrobků pro předání, nebo odeslání zákazníkovy

Na základě předmětu - parametru neshody rozhodne mistr, nebo technolog o dalším postupu (opravách, novém kusu apod.). Vadný výrobek je vždy zřetelně označen a vyřazen z výrobního procesu do okamžiku provedení opravy, přepracování a úspěšné kontroly po opravě.

Neshody zjištěné při výrobě na lisech u prvního kusu jsou řešeny za spoluúčasti technologa a mistra výroby.

Zlepšování a opatření k nápravě

Jsou plánovány trendy - změny v hodnocených výkonových a jakostních parametrech výroby a výrobků. Je plánována četnost - perioda hodnocení jednotlivých provozních, kvalitativních a ekonomických ukazatelů činnosti firmy.

V přímé návaznosti na zjištěné neshody výrobků a výrobních procesů jsou navrhována a uplatňována nápravná opatření pro zamezení příčin chyb a jejich opakování. Jsou navrhována přímo po konkrétní chybě v procesu, zejména na dílně, nebo při technologických chybách.

Preventivní opatření poté navazují na výsledky analýzy údajů o procesech a výrobcích. Jejich účelem je včas řešit nedokonalá místa procesu zpracování zakázky a výroby výrobků. Jsou vždy pod přímou kontrolou vedení firmy. Jsou zpracovávána podle aktuální potřeby.

V roce 2005 vytvořilo Studio Holec a Jiří Pižl. PK Tender, a.s., všechna práva vyhrazena.